Algemeen Privacy Statement Nagelstudio Natascha


I ALGEMENE BEPALINGEN


A. Inleiding


 1. Dit Privacy Statement legt uit wat we met uw persoonsgegevens doen en is van toepassing op de registratie en verwerking van alle persoonsgegevens die u op enigerlei wijze aan Nagelstudio Natascha verstrekt.
 2. Het beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen tegenover u.
  Nagelstudio Natascha hecht het grootste belang aan de privacy van uw persoonsgegevens en zal deze alleen gebruiken voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden.
 3. Dit Privacy Statement is van toepassing op de persoonsgegevens van onze websitegebruikers, klanten en leveranciers
 4. Met het oog op de relevante wetgeving op gegevensbescherming, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679, is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens Nagelstudio Natascha.
 5. Nagelstudio Natascha heeft het recht dit Privacy Statement op elk gewenst moment aan te passen. Elke wijziging aan het Privacy Statement zal op deze website kenbaar worden gemaakt. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde terug te vinden op deze website. 
 6. Indien enige bepaling uit dit Privacy Statement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd is met de wet, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn.
  Nagelstudio Natascha zal in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van het Privacy Statement blijven onverminderd van kracht.
 7. Op dit Privacy Statement is het Belgisch recht van toepassing. De rechter te Antwerpen is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.


  B. Definities


  Klanten – onder deze categorie vallen onze klanten en anderen aan wie Nagelstudio Natascha diensten verleent bij de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten.

  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) –  een statutair instrument van de Europese Unie om de Europese wetten voor gegevensbescherming te harmoniseren. De verordening is van toepassing op 25 mei 2018 en elke verwijzing ernaar moet op die manier geïnterpreteerd worden dat enige nationale wetgeving die de verordening implementeert inbegrepen is.

  Personeel – hieronder vallen medewerkers en stagiaires die direct betrokken zijn bij Nagelstudio Natascha, evenals bepaalde andere mensen die betrokken zijn bij dienstverlening aan Nagelstudio Natascha.

  Leveranciers – verwijst naar partners en bedrijven die diensten of producten leveren aan Nagelstudio Natascha verlenen. In deze context verlangt Nagelstudio Natascha van leveranciers dat zij de relevante onderdelen van dit Privacy Statement aan hun werknemers communiceren. 


  C. Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?


  Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Nagelstudio Natascha dient u de voor de werkzaamheden/diensten van Nagelstudio Natascha nodige persoonsgegevens te verstrekken.

  1. Klantengegevens:  De gegevens die we over klanten verzamelen is zeer beperkt. Wanneer u klant bent, verzamelen wij enkel uw contactgegevens (Naam, Voornaam, Email, telefoonnummer, adresgegevens) zodat wij onze diensten kunnen verlenen m.n. het kunnen contacteren van de klant via de opgegeven contactgegevens ter bevestiging van de afspraak voor de behandeling en/of bestellen van producten bij Nagelstudio Natascha.

  2. Leveranciersgegevens: We hebben een kleine hoeveelheid informatie over onze leveranciers nodig m.n. contactgegevens binnen uw organisatie (namen, telefoonnummers an e-mailadressen) en uw bankgegevens zodat we u kunnen betalen voor de diensten die u verleent.

  3. Websitegebruikers: We verzamelen een beperkte hoeveelheid gegevens over onze websitegebruikers die we gebruiken om ons te helpen uw ervaring met onze website te verbeteren en onze diensten te beheren. Hieronder valt informatie over de wijze waarop u onze website gebruikt, de frequentie waarmee u onze website bezoekt en de momenten waarop onze website het populairst is.


  D. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?


   1. Persoonsgegevens die u ons verstrekt door bijvoorbeeld:

    • het achterlaten van uw gegevens op de website van Nagelstudio Natascha
    • het invoeren van persoonsgegevens op een microsite van Nagelstudio Natascha;
    • via social media zoals Instragram, Facebook of Twitter;
    • waar u als klant proactief contact met ons opneemt per telefoon of e-mail;
    • waar wij van u een visitekaartje ontvangen;   2. Persoonsgegevens die we via onze website verzamelen:

    We verzamelen een beperkte hoeveelheid gegevens over onze websitegebruikers, die we gebruiken om ons te helpen uw ervaring met onze website te verbeteren en onze diensten te beheren. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie over de wijze waarop u onze website gebruikt, de frequentie waarmee u onze website bezoekt, de taal waarin u onze website bekijkt en de tijdstippen waarop onze website het populairst is.
    We verzamelen uw gegevens automatisch via cookies.


   E. Doeleinden gebruik

   1. De door u aan Nagelstudio Natascha verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
     1. uw inschrijving uit te kunnen voeren en te bevestigen zodat de behandeling kan doorgaan.
    1. deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;
    2. uw gebruik te kunnen laten maken van de Website en diensten van Nagelstudio Natascha;
    3. u te informeren over soortgelijke producten en/of diensten van Nagelstudio Natascha;
    4. u te informeren over zaken die voor u naar het oordeel van Nagelstudio Natascha van belang zijn (waaronder (nieuwe) diensten, door Nagelstudio Natascha georganiseerde Opleidingen en/of promoties);
    5. u te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van de Website;
    6. derden te informeren over en/of te waarschuwen voor het oneigenlijke gebruik en/of misbruik door u van de Website van Nagelstudio Natascha, voor zover dit noodzakelijk is voor het tegengaan en/of beperken van het oneigenlijke gebruik of misbruik;
    7. u periodiek een of meerdere voor de vakkennis relevante bladen en/of magazines, zulks in de ruimste zin des woords, al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover u hiervoor in aanmerking komt);
   2. Door zich bij Nagelstudio Natascha in te schrijven verleent u Nagelstudio Natascha het recht om de bij zijn registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie tussen u en Nagelstudio Natascha. 
   3. U kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat uw Persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om u per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten, niet gelijk of gelijksoortig aan de dienstverlening van Nagelstudio Natascha, waaronder de producten en diensten van door Nagelstudio Natascha zorgvuldig geselecteerde partners. U kan de door u verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@nagelstudionatascha.be
   4. Indien uw gegevens worden gebruikt door Nagelstudio Natascha om u per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over de door Nagelstudio Natascha aangeboden soortgelijke producten en diensten, dan kan u zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@nagelstudionatascha.be met het verzoek uw gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken. 
   5. Indien uw gegevens worden gebruikt door Nagelstudio Natascha om u periodiek het Bedrijfsmagazine dan wel een of meerdere voor de vakkennis relevante bladen en/of magazines al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, zulks in de ruimste zin des woords, kan u zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@nagelstudionatascha.be met het verzoek zijn gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken. 


   F. Met wie delen we uw persoonsgegevens?


   Waar gepast en in overeenstemming met locale wetgeving en voorschriften is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën personen:

   • Belasting-, audit- of andere autoriteiten;
   • Derden zoals IT-providers en documentopslag providers;
   • Platformen voor marketing technologie en leveranciers;

   G. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?


    1. Nagelstudio Natascha spant zich tot het uiterste in om passende en organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Nagelstudio Natascha, die namens Nagelstudio Natascha toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden tot geheimhouding. 
    2. Ondanks de door Nagelstudio Natascha genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Nagelstudio Natascha kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.
    3. Nagelstudio Natascha aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de persoonsgegevens door derden, aan wie deze gegevens op grond van dit Privacy Statement of met uw toestemming zijn verstrekt. Tevens is Nagelstudio Natascha niet aansprakelijk voor het niet naleven van de geldende wet en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derden. 


    H. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?


    Klanten / prospecten
    De persoonsgegevens van klanten worden 2 jaar na het intern afsluiten van uw dossier bijgehouden.

    Uw persoonsgegevens worden bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

    Leveranciers
    De persoonsgegevens van leveranciers worden 10 jaar na laatste facturatie van uw dossier bijgehouden.

    Uw persoonsgegevens worden bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

    Websitegebruikers
    De persoonsgegevens van websitegebruikers worden gedurende 26 maanden bewaard.


    I. Aansprakelijkheid


    1. De aansprakelijkheid van Nagelstudio Natascha voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
    2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal 50 euro per gebeurtenis en maximaal 100 euro per kalenderjaar. 
    3. De aansprakelijkheid van Nagelstudio Natascha zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. 


    J. Hoe krijgt u toegang tot, wijzigt u of trekt u persoonsgegevens die u met ons gedeeld heeft in? 


    1. Recht op bezwaar: dit recht stelt u in staat bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde belangen, om ons in staat te stellen een taak van algemeen belang te vervullen of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag uit te voeren, om u directe marketingmaterialen te sturen en voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.
    2. Recht op het intrekken van toestemming: Wanneer we uw toestemming hebben verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten, dan kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken, waarop we de activiteit waarvoor uw toestemming gegeven had zullen stopzetten, tenzij we van mening zijn dat er een alternatieve grond is om een voortzetting van de verwerking van uw gegevens te rechtvaardigen voor dit doel. In dat geval zullen we u over deze voorwaarde informeren. 
    3. Verzoek van betrokkene tot toegang tot gegevens: u kunt ons op elk moment vragen te bevestigen welke informatie we over u bewaren en u kunt ons vragen deze informatie aan te passen, bij te werken of te verwijderen. Het is mogelijk dat we u vragen uw identiteit te verifiëren. 
    4. Recht op verwijdering: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen:
     • De gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor we deze oorspronkelijk verzamelden en/of verwerkten;
     • Wanneer u eerder toestemming verleend hebt om uw gegevens te verwerken en u heeft deze ingetrokken en er is geen andere geldige reden voor ons om de verwerking voort te zetten;
     • De gegevens zijn onrechtmatig verwerkt (dwz op een wijze die niet in overeenstemming is met de AVG);
     • Het is noodzakelijk om de gegevens te verwijderen om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke;
     • Indien we de gegevens verwerken omdat we dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en wij niet in staat zijn zwaarder wegende gerechtvaardigde gronden voor het verder zetten van de verwerking aan te tonen.

      Wij hebben enkel het recht te weigeren aan uw verzoek te voldoen op grond van een van de volgende redenen:

     • Om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
     • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen ofwel met het oog op de vervulling van een taak van algemeen belang ofwel een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
     • Op gronden van volksgezondheid in het algemeen belang;
     • Voor ons achief, onderzoeks- of statistische doeleinden;
     • Om een strafrechtelijke procedure uit te voeren of te verdedigen.

    5. Het recht op het beperken van verwerking: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht ons te vragen het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken. 

    De omstandigheden waarin u het recht heeft te verzoeken dat wede verwerking van uw persoonsgegevens beperken zijn:

     • Wanneer u de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens die we over u verwerken aanvecht. In dit geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt worden voor de periode waarin de nauwkeurigheid van uw gegevens wordt geverifieerd;

     • Wanneer u bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde belangen. In dat geval kunt u verzoeken dat de gegevens beperkt worden terwijl wij onze redenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens verifiëren;

     • Wanneer de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is, maar u er de voorkeur aan geeft onze verwerking te beperken in plaats van uw gegevens geheel te laten verwijderen;

     • Wanneer we geen verdere noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, maar u deze gegevens nodig heeft om strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.

      Indien we deze persoonsgegevens met derden gedeeld hebben, zullen wij hen op de hoogte stellen van beperkingen op de verwerking, tenzij dit onmogelijk is of disproportionele inspanningen vergt.

      6. Recht op rectificatie:U heeft tevens het recht om ons te verzoeken enige inaccurate of onvolledige persoonsgegevens die we  over u hebben te rectificeren. Indien we deze persoonsgegevens met derden gedeeld hebben, zullen wij hen op de hoogte stellen van de rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of disproportionele inspanningen zou vergen.

      7. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht uw persoonsgegevens tussen verwerkingsverantwoordelijken over te dragen. Om u in staat te stellen dit te doen zullen wij u de gegevens verstrekken in een gangbare machinaal leesbaar formaat dat met een wachtwoord beschermd is,  zodat u de data op een ander online platform kunt doorgeven.

    Dit recht van overdraagbaarheid van gegevens is van toepassing op:

     • Persoonsgegevens die we automatisch verwerken (dwz zonder menselijke tussenkomst);
     • Persoonsgegevens die u ons gegeven heeft;

      8. Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit: u heeft het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.

    Indien u een van deze rechten wilt uitoefenen, of uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken, kan u een e-mail sturen naar info@nagelstudionatascha.be

    Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die we over u verwerken accuraat en actueel is. 

    Gelieve ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen.    K. Hoe worden uw gegevens international opgeslagen en doorgegeven? 


    Teneinde u de beste diensten te kunnen aanbieden en de doelstellingen zoals vermeld in dit Privacy Statement te kunnen uitvoeren is het mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven:

    • aan derden (zoals adviseurs of andere leveranciers van Nagelstudio Natascha);
    • aan een cloud-gebaseerde opslagprovider;
    • aan andere derden. 

    We willen ervoor zorgen dat uw gegevens op een veilige wijze opgeslagen en doorgegeven worden. We zullen derhalve uitsluitend gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (dwz de lidstaten van de Europese Unie, samen met Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) doorgeven wanneer dit in overeenstemming is met de wetgeving op gegevensbescherming en de methode van doorgifte passende waarborgen biedt met betrekking tot uw gegevens, bijvoorbeeld door een overeenkomst inzake doorgifte van gegevens waarin de standaard contractuele bepalingen zijn opgenomen zoals aangenomen door de Europese Commissie voor de doorgifte van persoonsgegevens door verwerkingsverantwoordelijken in de EER aan verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers in rechtsgebieden zonder gepaste wetten op gegevensbescherming.


    L. Onze rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens

    1. Gerechtvaardigde belangen

     De AVG stelt dat we uw gegevens kunnen verwerken wanneer het ‘noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen’.


     • Klantengegevens

      Om te kunnen garanderen dat we u de best mogelijke dienst verlenen slaan we uw persoonsgegevens op.

     • Leveranciersgegevens

      We slaan de persoonsgegevens van individuele personen binnen uw organisatie en uw financiële gegevens op, om het ontvangen van uw diensten als een van onze leveranciers en het betalen van uw diensten te faciliteren.

      Al deze activiteiten zijn noodzakelijk binnen de reikwijdte van onze gerechtvaardigde belangen als ontvanger van uw diensten.    2. Toestemming

    In bepaalde omstandigheden zijn we verplicht uw toestemming te verkrijgen voor het verwerken van uw persoonsgegevens met betrekking tot bepaalde activiteiten. Afhankelijk van wat we precies met uw informatie doen, zal deze toestemming een opt-in toestemming zijn.

    De AVG stelt dat toestemming inhoudt: ‘elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt’.
    Dit betekent dat:


     • u ons uw toestemming vrij moet geven, zonder dat wij u onder enige vorm van druk zetten;
     • u moet weten waar u mee instemt;
     • u de controle moet hebben over de verwerkende activiteiten waarvoor u toestemming geeft;
     • u uw toestemming moet geven door middel van een duidelijke actieve handeling.

      We zullen de toestemmingen die u op deze manier gegeven heeft bijhouden

      U heeft het recht uw toestemming op elk moment in te trekken, door een e-mail te sturen naar info@nagelstudionatascha.be
    1. 3.Contract
     Van zodra er een contractuele relatie bestaat tussen partijen zal de verwerking van uw persoonsgegevens gebeuren op basis van de rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst.

     M. Uitvoeren of verdedigen van strafrechtelijke procedures


     Soms kan het noodzakelijk voor ons zijn om persoonsgegevens en, waar gepast en in overeenstemming met locale wetgeving en voorschriften, gevoelige persoonsgegevens in verband met het uitvoeren of verdedigen van strafrechtelijke procedures te verwerken. De AVG staat dit toe wanneer de verwerking ‘noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid’.


     2. AANVULLENDE BEPALINGEN 


     De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel I) van toepassing indien en voor zover u gebruik maakt van de Website van Nagelstudio Natascha. 

     1 Website

     1. Nagelstudio Natascha is verantwoordelijk voor de inhoud van de Website www.usgpeople.be
     2. De Website van Nagelstudio Natascha is openbaar en wereldwijd toegankelijk, zulks met uitzondering van de op de Website aanwezige Portal(s) en/of Community Network(s).
     3. Elke Betrokkene kan de Website van Nagelstudio Natascha bezoeken zonder zijn Persoonsgegevens aan Nagelstudio Natascha door te geven. 

     2 Verwijzingen en links 

     De Website van Nagelstudio Natascha bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Nagelstudio Natascha is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Nagelstudio Natascha raadt u dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat u op de hoogte bent van hoe deze derden met uw Persoonsgegevens omgaan. 

     3 Gebruik logbestanden

     1. De Website van Nagelstudio Natascha verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar Website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, de datum en tijd van toegang tot de Website, het internetadres van de website vanwaar u bent doorgelinkt naar de Website van Nagelstudio Natascha, het IP-adres van uw Internet Service Provider, uw besturingssysteem, de onderdelen, informatie en pagina’s van de Website die u heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat u doorstuurt of downloadt van de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de Website en om de Website en dienstverlening van Nagelstudio Natascha te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

     4 Cookies

     1. Algemene informatie over ons Cookie beleid

      We proberen je als bezoeker van onze site een zo aangenaam mogelijke ervaring te bezorgen.
      Daarnaast proberen we informatie op maat en aangepast aan jou surf profiel aan te bieden. Hiervoor gebruiken we onder andere cookies.

     2. Wat zijn cookies?

      Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de webserver worden aangemaakt, maar die worden opgeslagen op het toestel waarmee u deze website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw pc of in het geheugen van uw smartphone of tablet. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de 'levensduur' van de cookie (dat wil zeggen hoe lang de cookie op uw toestel zal blijven) en een waarde die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

     3. Waarvoor worden cookies gebruikt?

      Wij gebruiken cookies in de eerste plaats om jouw gebruikservaring te verbeteren en onze onlinediensten beter te laten functioneren. Cookies maken de interactie tussen jou en de website of (mobiele) applicatie die je bezoekt over het algemeen makkelijker en sneller. Ze helpen je bijvoorbeeld te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Als we je dankzij een cookie kunnen identificeren, hoef je trouwens niet altijd dezelfde gegevens in te voeren, zoals bijvoorbeeld je logingegevens.

      Daarnaast gebruiken we cookies om de inhoud van onze websites en (mobiele) applicaties interessanter te maken voor jou. Dat doen we door die inhoud aan te passen aan jouw persoonlijke smaak en behoeften.

      We gebruiken cookies ook om je surfgedrag in kaart te brengen. Hoe ben je op onze website terechtgekomen? Hoelang heb je deze gebruikt? Dankzij statistische resultaten kunnen wij onze websites waar nodig verbeteren en inspelen op de voorkeuren en noden van jou en al onze andere gebruikers. Ten slotte kunnen we die data gebruiken om bepaalde rapporteringsverplichtingen na te komen.

     4. Welke types van cookies gebruiken we en voor welke doeleinden

      Functionele Cookies
      De functionele Cookies onthouden informatie die je invult of aanduidt op de verschillende pagina’s. Zo hoef je niet altijd al je gegevens of voorkeuren opnieuw in te vullen of aan te duiden.
      Ze laten je toe te reageren op onze websites en het uitzicht van onze website te optimaliseren.

      Analytische Cookies
      Analytische cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop onze onlinediensten worden gebruikt. We kunnen statistische analyses maken van de informatie die we op deze manier krijgen. Hoe ben jij op onze webpagina terechtgekomen? Op welke onderdeel of pagina breng je de meeste tijd door? Dankzij statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en inhoud van onze onlinediensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en verbeteren.

      Social media Cookies
      Social media cookies worden gebruikt om de integratie van sociaalnetwerksites op onze websites mogelijk te maken. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk om informatie die je interessant vindt te delen met vrienden of collega’s.  

      Ook informeren ze ons of je bijvoorbeeld via social media op onze site terecht gekomen bent.

     5. Een overzicht van de Cookies de we gebruiken

      Welke cookies we gebruiken hangt af van welk onderdeel van onze website je terecht komt. Hieronder een overzicht:


     Typekit:        Aangepast lettertypes aanbieden voor een aangename surf ervaring.

     AddThis:    Laat jou informatie of artikels delen op onze site via social media.

     Doubleclick:        Rapporteert over de resultaten van onze Marketingcampagnes.

     Facebook Connect:    Informeert ons of je via een Facebook banner op onze site bent gekomen.

     Google Adwords:    Rapporteert over de resultaten van onze Marketingcampagnes via Google Adwords.    

     Google Analytics:    Rapporteert over het gebruik van pagina’s, online formulieren, documenten en andere onderdelen van onze website.

     Google Tag manager:    Optimaliseert en beheert onze cookies.

     Hotjar            Rapporteert over de geografie van bezoekers van onze site.

     Marketo    Rapporteert over de bezoeken van en het klikken op de Marketo landingspagina’s.

     1. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?

      De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat cookies worden geblokkeerd of zodat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie op uw toestel wordt geplaatst. U kunt de cookies ook handmatig van uw toestel verwijderen of dit automatisch door uw browser laten doen na elk bezoek van de website. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie van uw browser

      Als u de cookies uitschakelt die door deze website worden gebruikt, dan kan dit ervoor zorgen dat u bepaalde gebieden van de website niet kan bezoeken of dat bepaalde instellingen niet worden onthouden als u later naar deze website terugkeert. Bepaalde pagina's zullen bijvoorbeeld niet openen, bepaalde filmpjes zullen niet afspelen of bepaalde gegevens zullen niet worden bewaard om bij een volgend bezoek automatisch te worden ingevuld.

     III. HOE NEEMT U CONTACT MET ONS OP?

     Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft betreffende dit Privacy Statement en de manier waarop Nagelstudio Natascha uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan u deze per e-mail aan info@nagelstudionatascha.be kenbaar maken of een brief sturen naar Nagelstudio Natascha, Privacy Office, Schoolstraat 47, 2590 Berlaar.

     Contact informatie DPO: info@nagelstudionatascha.be

     Nagelstudio Natascha brengt u zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis van het gevolg dat Nagelstudio Natascha heeft gegeven aan het verzoek: 

     • Inwilliging van het verzoek
     • Onmogelijkheid om binnen een maand het gevolg van het verzoek aan u kenbaar te maken wegens de complexiteit van het verzoek.
     • Weigering van het verzoek en de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit of beroep in te stellen bij de rechtbank.
     • De noodzaak tot bijkomende informatie bij twijfel omtrent de identiteit van de aanvrager.  De verzoeken worden in principe kosteloos door Nagelstudio Natascha ingewilligd tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.  In dat geval mag Nagelstudio Natascha een redelijke administratieve vergoeding aanrekenen of het verzoek weigeren.

     U hebt eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.